Plastic Surgery Doctors

Увага ШАХРАЙСТВО, чи будьте обережні!!! Ч.2

Увага ШАХРАЙСТВО, чи будьте обережні!!! Ч.2
331283 ПЕРЕГЛЯДІВ

Продовжуємо вас знайомити з судовими рішеннями по боргам Максима Юзенко перед кредиторами.

На цей раз постраждало товариства з обмеженою відповідальністю "Евітас" .

А ось і рішення по справі.

"13" жовтня 2016 р. Справа № 925/1080/16 Господарський суд Черкаської області .

ОСОБА_1, з секретарем  Петрик І.О. за участю представників сторін: позивача ОСОБА_2 за довіреністю, відповідача не зявився,  розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Евітас"  до  Фізичної особи - підприємця ОСОБА_3  про  стягнення 154 000 грн.,

ВСТАНОВИВ:

Заявлено позов про стягнення з відповідача на користь позивача 140 000 грн. боргу та 14 000 грн. штрафу за невиконання зобовязань по розрахунках за договором про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 21.10.2013  № 4.

Відповідач відзиву на позов суду не надав, його представник в судове засідання не зявився. Про час та місце розгляду справи відповідач був повідомлений належним чином, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення форми № 119 з відміткою особистого отримання  14 вересня 2016 р.

У судовому засіданні представник позивача позовні вимоги підтримала повністю та наполягала на задоволенні позову.

В обґрунтування заявлених вимог позивач вказав на неналежне виконання відповідачем грошових зобовязань за вищевказаним договором.

Суд, заслухавши пояснення представника позивача, оцінивши наявні у справі докази встановив наступне.

Предметом спору є стягнення перерахованих позивачем відповідачу грошових коштів (фінансової допомоги).  

Ч.1 ст.181 ГК України визначено, що господарський договір за загальним правилом викладається у формі єдиного документа, підписаного сторонами та скріпленого печатками. Допускається укладення господарських договорів у спрощений спосіб, тобто шляхом обміну листами, факсограмами, телеграмами, телефонограмами тощо, а також шляхом підтвердження прийняття до виконання замовлень, якщо законом не встановлено спеціальні вимоги до форми та порядку укладення даного виду договорів.

З матеріалів справи вбачається, що 21 жовтня 2013 р. між Товариством   з   обмеженою відповідальністю «ЕВІТАС», як кредитором (позивачем) і фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3, як Позичальником, (відповідачем) був  укладений договір № 4 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, відповідно до умов якого   Кредитор  зобов'язався  надати  Позичальнику  поворотну  безвідсоткову  фінансову допомогу (далі - фінансова допомога), а Позичальник зобов'язався використати її для власної господарської діяльності і повернути у визначений цим договором строк (далі - Договір) (а.с.11-12).

На підставі п. 1.2 Договору фінансова допомога надається у розмірі 250 000,00 грн. для  поповнення  обігових коштів  Позичальника  у  безготівковому  вигляді,   шляхом  перерахування  грошових коштів на поточний рахунок Позичальника.

П.1.4 вищевказаного Договору визначено, що фінансова допомога надається  строком до  25  (двадцять пятого) грудня 2013 року.  Вказаний в цьому пункті строк може бути продовжений за згодою сторін, що оформлюється додатковою угодою до цього договору.

П.1.5.  Договору  передбачено,   що  по  закінченню  строку,   вказаному  в  п.1.4  цього Договору,   Позичальник   зобов'язується   повернути   фінансову   допомогу   в   повному   обсязі,   у безготівковому   вигляді,    шляхом    перерахування    грошових   коштів    на   поточний   рахунок Кредитора.

За умовами п. 3.1 Договору, цей Договір набув чинності з моменту підписання його сторонами і є дійсним до моменту виконання Сторонами своїх зобов'язань.

Відповідно до п. 14.1.257 ст. 14 Податкового кодексу України, поворотна фінансова допомога це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування відсотків або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.

За змістом цього договору, складом прав та обов'язків за договором та умови надання та повернення грошових коштів, такий договір про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги за своєю правовою природою є договором позики, а тому, сторони повинні керуватися нормами ЦК України, які регулюють правовідносини, що виникають з договору позики.

За приписами ст. 1046 ЦК України за договором позики одна сторона позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж :уму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Ст.1049 ЦК України передбачено, що позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Факт виконання позивачем зобовязань, передбачених договором відповідачем не оспорюється і підтверджується Актом звірки взаєморозрахунків за період 2013 року, підписаним сторонами і скріпленим печатками, дослідженим в судовому засіданні, в якому зазначено, що кошти в розмірі 250 000,00 грн. перераховані на поточний рахунок відповідача 22 жовтня 2013 р. (а.с.15).

Факт отримання 250 000 грн. відповідачем не оспорювався.

24.12.2013 між сторонами була укладена додаткова угода № 1 про внесення змін до договору № 4 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 21.10.2013, якою сторони  внесли зміни до п.1.4 Договору щодо строку повернення Позичальником фінансової допомоги - до 31 (тридцять першого) березня 2014 року (а.с.13).

В подальшому, 27.03.2014 між сторонами була укладена додаткова угода № 2 про внесення змін до договору № 4 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 21.10.2013, якою сторони  внесли зміни до п.1.4 Договору щодо строку повернення Позичальником фінансової допомоги - до 29 ( двадцять девятого) грудня 2014 року (а.с.14).

З матеріалів справи вбачається, що 28.05.2015 відповідачем було перераховано на поточний рахунок позивача 10 000,00 грн. в якості погашення поворотної безвідсоткової фінансової допомоги (а.с.17).

07.09.2015 позивачем було направлено відповідачу ОСОБА_4 № 245 про повернення 240 000 грн., яка була  отримана відповідачем 19.05.2016 і залишилась без відповіді. (а.с.18-21).

Позивач зазначив, що після отримання вищевказаної ОСОБА_4 відповідачем було перераховано позивачу ще 100 000 грн. боргу.

07.09.2015 позивачем було направлено відповідачу ОСОБА_4 № 200 про повернення 140 000 грн., яка була отримана відповідачем 07.06.2016 і залишилась без його реагування. (а.с.22-26).

Борг відповідача перед позивачем по вищевказаному договору склав 140 000 грн.

Зобовязання у відповідності з ст. 526 Цивільного Кодексу України та ст. 193 Господарського Кодексу України повинні виконуватись належним чином і в установлений строк, одностороння відмова від виконання зобовязання не допускається.

Відповідно до ст. 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Доказів повернення вищевказаної суми позивачу відповідачем суду не надано.

Ст. 230 Господарського кодексу України визначено, що порушення зобов'язання є підставою для застосування господарських санкцій (неустойка, штраф, пеня). Штрафними санкціями визначаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.

П.4.2. Договору сторони узгодили, що  якщо Позичальник своєчасно не повернув суму фінансової допомоги, згідно вимог визначених в п. 1.4. цього договору, він зобов'язаний сплатити на вимогу Кредитора всю суму позики з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також пеню в розмірі у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від простроченої суми за кожен день прострочення та штраф у розмірі 10 % від простроченої суми.

Позивачем відповідачу за невиконання грошових зобовязань по вищезазначеному Договору нараховано штраф у розмірі 10% від простроченої суми - 14 000, 00 грн.

Будь-яких заперечень проти заявлених вимог відповідач до суду не подав.

Таким чином, позов підлягає до повного задоволення, і з відповідача на користь позивача необхідно стягнути 140 000 грн. боргу та 14 000 грн. штрафу за невиконання зобовязань по розрахунках за договором про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 21.10.2013  № 4.

Витрати позивача по сплаті судового збору підлягають відшкодуванню з відповідача.

На підставі викладеного, керуючись ст. 49, ст.82-85 ГПК України суд,

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити  повністю.

Стягнути з Фізичної особи - підприємця ОСОБА_3 (вул.Гагаріна, буд.21, село Балаклея, Смілянський район, Черкаська область, 20721, рестр.номер НОМЕР_1) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Евітас"  (вул. Іскринська, буд.37, м.Харків, 61001,  код 37657870) -  140 000 грн. 00 коп. боргу, 14 000 грн. 10% штрафу та 2 310 грн. витрат по сплаті судового збору.

Oleg Gramotenko – https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5016669158355370&id=100000370066875

Так само і тут  підриємець  Максим Юзенко взяв в борг грошові кошти і не повернув.

Попереджаємо,  шановні інвестори  і підприємці будьте уважні і обережні у виборі партнерів по бізнесу.

Ось деякі відгуки які є в мережі інтернету : Фрилансер

Киев

11.05.2021 в 08:34

Мое личное оценочное суждение:  Будьте осторожны! Не имейте дел с этой компанией, а тем более с владельцем Юзенко Максимом, рискуете быть обманутыми! Юзенко кидает работников, подрядчиков, фрилансеров, не оплачивает работу. Уже пять месяцев кормит завтраками и обещаниями про оплату. Угрожали, что если эта ситуация будет высветлена в интернете, оплаты вообще никогда не будет! Так как фамилия Юзенко уже прославилась многими аферами

Посилання на відгук : https://vseotzyvy.review/company/498343/

А ось ще Ольга Неважно

Киев

20.04.2016 в 11:28

Мое личное оценочное суждение:  Всем Внимание!! Так называемый руководитель компании Elistor Юзенко Максим .Викторович. неимоверный аферист, заключает фиктивные договора с инвесторами, занимает деньги и обманывает людей , компания держится на кредитах, имеет долги, и не отдаёт их. Юзенко М.В. Поглощён манией величия, Мнит из себя «директора» но руководить не способен. Качество товара конкретный китай, в лучшем случае турция....Сам по себе

Александр

Киев

13.02.2015 в 12:11

Мое личное оценочное суждение:  никому не посоветую работать в Элисторе. Куча начальников, нет четких планов, они постоянно меняются, копеечная экономия на всем, но при этом громадные потери в других местах. Пришел, поработал, начал немного нарабатывать клиентуру, увеличивается зарплата - тебя под зад коленом, а клиентура то уже остается Максимке.

аноним

Днепропетровск

16.01.2014 в 13:48

Мое личное оценочное суждение:  Работа на месяц-два? идеальный вариант! Почему? Да потому, что потребность в тебе для Максима отпадет сразу,как поднимешь продажи,наладишь поставки,расширишь клиентскую базу... А зачем Максу дальше платить тебе проценты? Он найдет нового,который также будет рвать жопу,но без претензий на процент от уже наработанных ТОБОЙ клиентов. А тебя уволят за невыполнения заранее нечетко сформулированных

Далі буде…..

Автор редакція politico.com.ua

Теги: Максим Юзенко,Евітас
Plastic Surgery Doctors
Мої відео